Zoek

Teamcoaching

Voor jullie als team

Loopt de samenwerking in je team stroef? Sluimeren er onuitgesproken conflicten of is het ook al eens echt ontploft? Dan is teamcoaching een goed idee.

Als teamcoach ondersteunen we teams om op een constructieve en open manier met elkaar in gesprek te gaan. Vaak ontbreekt het binnen teams aan een veilige omgeving, waardoor gesprekken als spannend of moeilijk worden ervaren. Onze rol als teamcoach is het faciliteren van dit proces.

Elke begeleiding start met een duidelijke focus: wat zijn de doelen waaraan het team wil werken? Zodra het doel en de huidige situatie helder zijn, verkent het team samen de mogelijke opties en kiest bewust welke stappen ze willen zetten, om vervolgens afspraken te maken voor de toekomst.
In onze begeleidingen hebben we niet alleen aandacht voor deze zichtbare aspecten, maar ook voor het onzichtbare, datgene wat in de onderstroom leeft en aandacht vraagt.

Tijdens een teambegeleiding werken we vaak vanuit twee insteken. Via het teameffectiviteitsmodel van Ron Fry of de piramide van Patrick Lencioni over de vijf teamfrustraties brengen we samen met de teamleden in kaart wat leeft.
Verbindende Communicatie gidst het team doorheen het proces waardoor mensen zich kunnen uitspreken en naar elkaar kunnen luisteren.

De duur van een teamtraject varieert tussen de drie tot acht sessies van telkens drie uur.

Terugkerende teamvraagstukken

Bemiddeling in teams

Wanneer mensen samenwerken, ontstaat de kans op conflicten vermits iedereen een eigen kijk op de werkelijkheid heeft. Soms is een conflict nog niet zichtbaar, maar wel al voelbaar. Het onderscheiden van gedachten en observaties, het erkennen van de eigen gevoelens en onderliggende behoeften is een eerste belangrijke stap.
Als teamleden leren om hun belemmerende gedachten te herzien en te herformuleren, ontwikkelen ze bewustzijn van zowel hun eigen als elkaars onderliggende, niet vervulde behoeften. Naarmate dit inzicht groeit, worden teamleden conflictvaardig en kunnen ze vergelijkbare situaties vanuit een vernieuwd perspectief benaderen. Zo leidt initiële wrijving tot meer glans. De teamcoach faciliteert dit proces door één of meerdere gesprekken te voeren met alle teamleden, zowel individueel als gezamenlijk.

Situaties waarin Vice Versa bemiddelt:

Ons aanbod